Lapparna hörde till ett kristet rike, fortforo de länge att vara hedningar. Deras avgudar, »sejtar», som de kallades, voro underligt formade stenar eller trästubbar, som voro helt grovt tillyxade, så att de nätt och jämnt fingo någon liten likhet med en...