Då hon lades på sotsängen på Tynnelsö slott, der hon vistades, blef det en sorg icke blott i konungahuset, utan i hela landet. Läkarne bemödade sig förgäfves att häfva sjukdomen, och alla närvarande, äfven hon sjelf, insågo att döden nalkades Då...