Per Israelsson Käck i Glommersträsk

Per Israelsson Käck , socknens och Glommersträsk förste nybyggare. Det berättas att när han och första hustrun kom till Glommersträsk slog de sig ner uppe i backsluttningen och Käcken drog neråt bäcken för att snara en gädda till middag. Just när han fått en gädda så hörde han ett skott uppe i liden. Nu har käringen råkat ut för lapparna och blivit skjuten, tänkte han, rusade upp fann en stolt hustru som just skjutit en tjäder! De tog det som ett tecken att de skulle klara sig i lappmarken. Per Israelsson Käck föddes i Hjoggböle inom Skellefteå landsförsamling den 7 november 1729. Han var son till 16 – årige bondesonen Israel Jonsson och pigan i gården, Karin Persdotter från Gammel byn i Burträsk socken. Av kyrkböckerna att döma bodde Karin och hennes son Per kvar i gården, efter Israel Jonsson gifte sig 1733.

Per Israelsson blev soldat enligt följande anteckning i Mönsterrullan…..

Rotan nr 36 Käck

Lars Larsson Käck anställd 1747 i maj, ersatt i november 1747 med Per Israelsson Käck född 1729 7/11. 1757 anställdes Karl Olofsson Käck född 1729, död 1758 27/9. Rotan nr 36 Käck- för Norrbäck=Rönnbacken och Fahlmark.

Per Israelsson tjänstgjorde i Rönnbacken till år 1757 då han flyttade till Glommersträsk. Insyningen av nybygget Glommersträsk skedde sommaren 1757 och anläggningsutslaget var daterat 1758. I Arvidsjaur församlings Communionsbok är Käck och hans hustru antecknad, för deras nattvard inom församlingen 1758 26/12. Den plats i Glommersträsk där Käck slog sig ned, ligger nedanför snickerifabriken, som tidigare var mejeri. Det är ungefär 200 meter väster om kyrkan, har det berättats. Käck hade många sysslor att sköta förutom uppodlingen av nybruket. 1761 26/1 invaldes han till nämndeman vid häradsrätten. Han var första svensken bland nämndemännen. Vid tinget 1776 var Käck länsman. När käcks hustru dog 1787 blev det ovänskap inom familjen om hur arvet skulle fördelas. Det gick så långt att Käck blev omyndigförklarad. Styvsönerna och mågen Johan Edström förde saken inför domstol. ” Anmälandes dessa, att hos anmälte, deras Fader och Svärfader är något arv sedan arvskifte nästlidne höst efter deras afledne moder Kristina (Kerstin) Olofsdotter. Hittills innestode, och att dessutom mellan honom och en del arvingar om tvist vems rätt till arv eller då lösen av Faderns innehavande nybygge i Glommersträsk. Samt att någon mera lösegendom vilka vid Bouppteckningen skall blivit utlämnad över vilken kärande- fadern ej velat inkalla och höras såvida han med sinnes svaghet vara behäftad. Anhållande därför, att vice Kronolänsmannen Johan Edström och nybyggaren Per Larsson Vikberg i Glommersträsk såsom närmast boende emellertid kunna förordnas. Att jämte honom dess egendom sköta och vårda så att densamma icke under hans sjuklighet på något sätt måtte skingras och förminskas. Ovanstående förmyndarskap under berörde Käcks sjuklighet sig åtogo”.

Ur 1789 års dombok den 21/1 Inlämnades och upplästes följande skrift enligt avhandling. Sedan Konungens Befallningshavande genom utslag av den 16 september sistlidne år förordnat det hemmanet No 1 Glommersträsk och Arvidsjaur socken, skulle till följe utav Högl. Kongl. Kammar.Collegie Resolution av den 14 november 1764 delas i tvenne lika delar. Har underskrevne till behållande av sämja samt undvikande av vidare tvist sålunda överenskommit att dess rättsinnehavare vice länsman Johan Edström behåller halva hemmanet med hela åbyggnaden. Den andra hälfen tillfaller och nämde, av länsmans styvsöner, av alla lägenheter såväl uppbrukade som ouppbrukade- ägorna befintliga lador och hässjor- utan någon slags vedergällning, att inf. år tillträda, vilket med namn skrivet.

Bekräftas av Skellefteå den 13 december

Johan Edstöm Per Larsson Vikberg Jon Larsson Västerbottning Olof Larsson

Wittnar Scharin Hans Wiksten

Jon Larsson Västerbottning i Myrträsk sålde sin hemmansdel till Johan Edström för 44 riksdaler..skillingar 4 runst. Specie.

Vid laga ting i Arvidsjaur den 23 januari 1796 beslöts ” att länsman Käck hädanefter må, utan andras inseende och förmyndarskap, sitt gods samt egendom själv förestå”. Länsmannen Gabriel Hedlund i Skellefteå socken förde Käcks talan i målet. Käck hade intyg från prästen (Kyrkoherde Per Edin) ”att han blivit till sina sinnen och god hälsa återställd”.

Angående Käcks sjukdom var det helt enkelt så att han missbrukade starka drycker, som det hette på den tiden. I tingsprotokollets marginal var antecknad: ”Och som på efterfrågan huru en del i nämnden intygade, att länsmannen Käck esom ofta och under stundom nu vara så rörd till sinnen att han icke sin egendom vid dessa tillfällen behörigen torde kunna sköta och vårda”. Redan år 1780 hade Edström mottagit ett gåvobrev av Käck på en del av hemmanet. Edström hade immission på denna hemmansdel. Med denna följde förgångsförmåner, villkor om Käcks och hustruns försörjning. Om detta var det ständiga tvister. Edström lämnade inte de överenskomma förmånerna, trots ideliga påminnelser. I protokollet omnämnes gåvobrevet ” Edström, vilken erhållit det med villkor om Käcks och hans hustru omförsörjning, åtminstone måtte då Käck, nu träder i nytt gifte, samt tänker vid Mautnesjaur anlägga än ett nybygge under namnet Aspnäs. Årligen bispringa dem med sex tunnor korn sådant årsväxten giver samt tvenne lispund smör, så länge till dess Käck torde finna sig uti, att med blivande hustrun till Edstöm återflytta.

Edström vidgick sin skyldighet att ombesörja Käck och dess hustru, men ville udandraga sig spannmåls och smör utgiften såsom för tung. Det Hedlund på dess sida återigen höll för ganska billigt vid eftersinnande att uti försörjningen innefattades: husrum, ved och värme, skötsel samt kläder. Häröver Resolverades ”.

Käck och hans unga hustru flyttade till Mautnesjaur (Maunesjaur) nuvarande Månsträsk, våren 1797 enl. tingsprotokoll. Ja, så var Käck nybyggare igen vid 68 års ålder. Vilka tankar rörde sig inom den åldrande pionjären, som måste lämna sitt långa livsverk för husfridens skull och börja på nytt. Hustrun Anna Greta Jonsdotter född 1769 Sandträsk, var dotter till Johan Johansson Herre, en soldat från Östanbäck, som blivit nybyggare i Sandträsk.

Vid bouppteckningen efter Käck som hölls 1808 var nybygget Månsträsk värderat till 30 riksdaler. Den sammanlagda summan i bouppteckningen uppgick till 125 riksdaler. Käcks dottersöner Per och Johannes Edström blev utsedda till förmyndare för Käcks barn i andra giftet.

Noteringar

Oäkta son.Per Israelsson blev soldat Käck nr 36 i Rönnbäcken år 1748, 18 år gl, i tjänst till 1757.Käck och hans hustru flyttade som förste nybyggare till Glommersträsk Arvidsjaur församling, f.ö.sockens förste nybyggare. Dit flyttade även Käcks mor.

Källa: Elsy Nyman Arvidsjaur ur anteckningar Glommersträsk byn.

1 060 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Visa
Göm