Joannes Svenonis Ædenius (1659-87)

Joannes Svenonis Ædenius (1659-87), f. i Edsåker i Ljustorp omkr. 1607, blef stud. i Upsala 1 nov. 1630; prästv. 1634 blef han i Njurunda medhjälpare åt khde Jöns Njurenius och utn. till komm. i Selånger 31 juli 1644. Som han emellertid gift sig med Njurenii änka, hustru Anna Månsdotter, insände hon till Upsala konsist. 3 maj 1646 en begäran, att hennes man måtte efterlåtit blifva kaplan i Njuran för hemmanets skull, som hon där hafver. Och blef så belefvadt, att herr Johan Svenonis blifver i Niuran, och dn Andreas Petri, den nyutnämde komministern i Niuran, blifver i Selånger, för orsaken att man intet kan med godt samvete förvägra den redeliga kvinnan blifva kaplans hustro, där hon före en förnemblig kyrkeherde hustro varit hafver, och trängja henne ifrån hemmanet månge barn, efter hon ser sig däraf någon fördel: Eljest ock hafver herr Johan Svenonis varit där förr, och när han dädan blef transferad, var det konsist. mening att förhjälpa honom till en bätter lägenhet, efter som han förmedelst stor flit både här vid akademien och nu in ministerio samt skickeligt umgänge gjort sig meriteradt blifva oss till till det bästa befordradt.

Prosten Th. Rozelius skulle förhandla med församlingen i Selånger, att den antager herr Anders. Efter företrädarens transport tillträdde han khdebefattningen 1659 och hans maka blef sålunda än en gång pastorska i församlingen. Han skildras såsom en mycket munter, kvick och skämtsam man, godmodig och folklig samt road af glada upptåg. När kon. Carl XI år 1686 reste genom Medelpad och Jämtland, lär han hört talas om Edenii »kortvillighet» och ville göra honom ett nådigt besök.

Mycket folk var då samladt på prästgården och undfägnaden riklig. Då konungen gav order om afresa, skall pastor anhållit, att H. M:t måtte kvarstanna åtminstone så länge öltunnan rann, hvilken han låtit uppställa i en löfsal på gården. Konungen förundrade sig öfver att tunnan aldrig blef tom, ehuru den flitigt anlitades af den talrika menigheten, och upptäckte slutligen, att den genom rör stod i förbindelse med flera andra tunnor dolda bakom löfsalshäcken.

Året därpå 8 nov. 1687 afled khden 80 år gammal och begrofs 4 dec. s. å. Till Njurunda kyrka testamenterades efter de gamla makarne i maj 1690 en predikstol på landsskrifvaren Göran Alanders och hans hustrus bekostnad. Af khden Edenius finnes ett litet porträtt, graveradt af Engelhard i Sthm 1705, hvilket framställer honom ss. en gubbe med små, plirande skalkaktiga ögon. Vid prostvisitationen i Njurunda 5 okt. 1675 begärde Lars Jacob i Wässbo att få bygga ett kvarnhus, där pastoris kvarnhus, som af floden bortfördes anno 1671, hafver stått, hvilket beviljades men endast under denna pastoris tid. Ny kyrkklocka erhöll kyrkan 1686 gjuten af Mich. Bader.

G. m. Anna Månsdotter Gammal, änka efter khden Jöns Petri Niurenius, n. 8, en vördig matrona i socknen. Hon afled 10/12 1686 och begrofs i kyrkans kor 16/1 1687.

Af barnen: Anna, g. m. landsskrifvaren i Medelpad Göran Alander, Mjösund; Joannes Niurenius, begr. 7/6 1666, 17 år.

Källa: Härnösands stifts herdaminnen av L. Bygdén.

932 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

Visa
Göm