Albrekt i Myckle

Enligt ett dombrev från 1570 ägdes gården , Myckle 3 av Albrekt i Myckle. Han och sonen Nils var med om att oskadliggöra rövarna i Finnforsberget. Till belöning fick Albrekt samt Mårten Jonsson Strål i Medle, Finnforsens kronofiske. Albrekt fanns i livet 1546 då han fick böta 4 mark för att han utan lov tog en kittel från gillestugan. Gillestugan låg sannoligt strax väster om Skellefteå kyrka.

Möjligen kan släkten vara inflyttad från Tyskland eftersom de tyska namnen Albrekt och Engelbrekt finns bland släktens medlemmar. Bönder och gårdar i Ske-å socken. ( Ulf Lundström ) FINNFORSRÖVARNA ( Enligt utdrag ur Skellefteå s:ns historia. K. Fahlgren) ”Anno 1570, då laga ting hölls med allmogen uti Skellefteå socken då kommo för fätta beskedliga män Olof Nilsson i Myckle, Jon Pedersson och Mårten Jonsson, Medle och begärde av socken i gemen ett sann- färdigt vittnesbörd, huruledes dessa män äro komna till laxfisket Finn- forsen och huruledes de det fått hava, ty Kungl.Maj:t begärde det veta. Då berättades av allmogen i Skellefteå i sanning vara, att dessa män hava bekommit ovan bemälte laxfiske, som nu efter förmäldes.

Anno 1524 då voro några skogsrövare hit över komna ifrån Norrige som togo deras hemvist uti en bergskula hart vid Finnfors Laxfiske. Dessa dråpare eller rövare gjorde allmogen mycken skada med stöld, röveri och mord, så att ingen var väl säker varken hemma i husen eller på vägarna, och var på den tiden litet bönder och inget krigsfolk hemma i socknen, ty de danske hade då Sverige mestadels inne.

Så var i Myckel boendes en man benämnd Albrekt och Mårten Jonsson Strål i Medle. Dessa män hava sammanhämtat några bönder, övertalat dem att de ville vara med dem, uppsöka mördarena och dem manligen angripa därom de ock äro vordne ense, och drogo därmed åstad och uppsökte mördarkulan, och då de den fingo de, satte de sig alla neder att rådföra, huru de därmed begynna skulle. Som de nu mente, att alla vore ens till sinnes att vilja fienden angripa, då vände mesta delen av de bönder som Albrekt och Mårten Strål med sig hade, tillbaka och gingo var på sin väg hem igen.

Men ej bemälte Albrekt med sin son Nils Albrektssom i Myckle och Mårten Jonsson Strål ifrån Medle. Dessa hava med deras söner och drängar angripit mördarena om nattetid och först borttagit deras bågar och värjor och sedan nederlagt där sju personer på platsen, och en slapp tillrymning på ett skid, den rändende 3 mil efter och togo den till fånga och förde honom till Skellefteå där han som andra mördare avlivades. Allt sålunda fingo dessa ovan bemälte män Finnfors laxfiske under sif, det de och okvalt till denne dag brukat hava. Att detta så i sanning tillgångit är, tryckia vi vårt sockene signete nedan under, som skrivit och givit är, år och dag som förr skrivit står.

”Bekännes jag mig Sven Persson underlagsmansdomhavande uti Västerbotten och gör vitterligit, att den tid jag höllt laga ting med allmogen i Skellefteå socken den 22 febr.anno 1574 uti ärlige mäns närvarelse Lars Jönsson fogde där sammanstädes, då kom för rätta beskedliga män Olof Nilsson i Myckel, Jon Pedersson och Mårten Jonsson i Medle, kungjorde att de hade mist ett laxfiske, vilket Kongl. Maj:t hade vederkänts, och efter det de hadet mist, voro de för rätta och försporde sig, att de måtte få njuta och behålla den lilla lägenhet, som kan finnas vid holmarne nedanför fiskie och det om sommaren bruka och sedan det efterfiske, som där vankar med stödning om hösten, när Kungl. Maj:t fiskie framfaren.

Då blev samtyckt av Kongl. Maj:ts fogde Lars Jönsson och de tolv edsvorne att samma män skulle njuta och behålla samma fiskie mellan forsarna, och ingen skall göra dem något förfång efter denna dag vid vart och ens 40 marker, där de hava sig fullkomligen att efterrätta, varföre efter det så lagligen var samtyckt, dömde jag samt de tolv edsvorne ovanbemälte fiskieri till Olof Nilsson i Myckel, Jon Pedersson och Mårten Jonsson i Medle stadiga och fast för föddom och oföddom, vid straff som lag förmält. Dessa sutto i nämnden: Lars Andersson i Viken, Matts i Fålmark, Nils Nilssoni bm,, Jon Anersson i Kusmark, Olof Ersson i Tuvan, Olof Olofsson i Giälsmark, Sven i Bure, Matts i Ostvik, Anders Hindersson i Åbyn, Holger i Böle, Tomas i Kåge, Nils Hansson i Ostvik. Till yttermera visso trycker jag mitt signete nedanföre detta mitt öppna brev, som givit år och dag som förskrivit står. — Dessa avskrifter föreliggare i två exemplar. Det ena lär finnas bland kyrkans handlingar, det andra i Medle byaskrin.

Källa: Bönder och gårdar Ske-å socken Ulf Lundström

1 962 visningar
Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Share this!

Lägg till en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Visa
Göm